Retrouvez ici toutes les photos du stage OKADA 2007.

Photos © Ken Gaku Kan – Cergy