Retrouvez ici toutes les photos du stage OKADA 2008.

Photos © Ken Gaku Kan – Cergy